Schulautonome Tage

Schulfreie Tage im Schuljahr 2023/24:

Freitag, 03.11.2023

Freitag, 10.05.2024

Dienstag, 21.05.2024

Freitag, 31.05.2024

Montag, 03.06.2024